Actief voor de VMBN

Wil je actief worden in de VMBN?

De drijvende kracht achter onze vereniging is de inzet van onze leden. Wij groeien snel en daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan het bestuur of een commissie, werkgroep of taskforce.

Als je belangstelling hebt, stuur dan een e-mail naar ons secretariaat. Geef aan op welk gebied je actief zou willen worden binnen de VMBN. Vermeld erbij hoe en wanneer je bereikbaar bent en sluit eventueel je cv bij. Natuurlijk ben je ook zeer welkom om te reageren op een van onderstaande vacatures.

Dank je wel!

Gezocht: leden Mindfulnessregister-bestuur en Accreditatiecommissie

Nu alle reglementen op 24 mei door de ALV zijn goedgekeurd kan het onafhankelijk stichtingsbestuur van het mindfulnessregister opgericht worden. De benoemingsadviescommissie (BAC) zoekt leden voor dit stichtingsbestuur én voor de accreditatiecommissie. Ben of ken jij iemand die hier prima in zou passen? Schroom dan niet onderstaande informatie door te geven. VMBN-registerleden kunnen wel zitting nemen in de accreditatiecommissie, maar niet in het stichtingsbestuur.

1. Bestuursleden voor de Stichting Mindfulnessregister

Doel

De stichting heeft ten doel: waarborgen dat de mindfulnesstrainer de juiste opleiding heeft gevolgd, nascholing heeft genoten en voldoende ervaring heeft om het vak van mindfulness-based trainer goed uit te oefenen. Door opname in het register kan de mindfulness-based trainer zich profileren en kan de klant op basis van onafhankelijk beoordeelde kwaliteit een juiste keuze maken.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het bijhouden van een register van gekwalificeerde mindfulness-based trainers;
  2. het beoordelen en waarderen van de opleidingen en van nascholingsaanbod;
  3. het bevorderen van de bekendheid van het mindfulnessregister.

Samenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie (3) personen. Personen die geregistreerd zijn in het mindfulnessregister kunnen geen bestuurslid zijn.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een penningmeester. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Een volgens dit rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en tweemaal (2) herbenoembaar voor een periode van vier (4) jaar.

Gevraagd
Ruime bestuurservaring in overeenkomstige vakgebieden (beroepsvereniging, register) en affiniteit
met het mindfulness-gedachtegoed.

De leden van het bestuur ontvangen een nog vast te stellen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De BAC, bestaande uit de beoogd voorzitter van het mindfulnessregister, een vertegenwoordiger vanuit het opleidingsveld en een bestuurslid van de VMBN selecteren de binnenkomende sollicitaties en voeren de sollicitatiegesprekken. Deze commissie doet een voordracht aan het bestuur van de VMBN. Het bestuur van de VMBN benoemt de leden van het stichtingsbestuur.

Solliciteren?

Solliciteren kan door het sturen van je curriculum vitae en sollicitatiebrief vóór 1 augustus 2022 aan info@vmbn.nl.

Informatie kan ingewonnen worden bij Ted van Rijt, na 10 juli 2022.

 

2. Leden voor de Accreditatiecommissie van het Mindfulnessregister

De commissie bestaat uit vijf tot zeven leden.

De accreditatiecommissie heeft de volgende taken:

  1. Het uitvoeren van de accreditatie van de opleidingen tot mindfulness-based trainer (basis) conform de eisen in het Kaderdocument Nederlandse Trainersopleidingen Mindfulness-Based Programma’s.
  2. Het beoordelen van belangrijke tussentijdse wijzigingen in een opleiding.
  3. Het uitvoeren van de accreditatie van nascholingsactiviteiten voor mindfulness-based trainers conform de gestelde kwaliteitseisen.
  4. De beoordeling en toekenning van accreditatiepunten aan vakinhoudelijke activiteiten waarvoor een verzoek tot beoordeling is ingediend. De activiteiten kunnen betreffen: casuïstiekbeschrijving, publicaties, literatuurstudie en promotieonderzoek, uitgevoerd door een trainer.

Van de leden van de accreditatiecommissie wordt verwacht dat zij beschikken over voldoende vakkennis van opleiden in het algemeen dan wel opleiden binnen het vakgebied van mindfulness-based trainingen. Om een concreet beeld te krijgen van hetgeen gevraagd wordt: zie bijlage ‘Kwalificatie-eisen voor kerndocenten’ [zie pg 11-14 van het Kaderdocument].

De leden van de commissie beslissen zonder last of ruggespraak.

De voorzitter van de accreditatiecommissie wordt benoemd door het stichtingsbestuur van het mindfulnessregister, na raadpleging van de Adviesraad waarin beroepsverenigingen en geaccrediteerde opleidingen vertegenwoordigd zijn.

De commissie regelt de verdere onderlinge taakverdeling.

De zittingstermijn van de commissieleden is vier (4) jaar, volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Deze periode kan eenmaal aansluitend voor eenzelfde termijn worden verlengd. De werkzaamheden van de accreditatiecommissie starten per 1 oktober 2022.

De leden van de accreditatiecommissie ontvangen een door het bestuur van het mindfulnessregister vast te stellen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De benoemingsadviescommissie – bestaande uit de beoogd voorzitter van het mindfulnessregister, een vertegenwoordiger vanuit het opleidingsveld en een bestuurslid van de VMBN – selecteren de binnenkomende sollicitaties en voeren de sollicitatiegesprekken. Deze commissie doet een voordracht aan het bestuur van de VMBN. Het bestuur van de VMBN benoemt de leden van de accreditatiecommissie.

Solliciteren?

Solliciteren kan door het sturen van een curriculum vitae en een sollicitatiebrief vóór 1 augustus 2022 aan info@vmbn.nl

Informatie kan ingewonnen worden bij Ted van Rijt, na 10 juli 2022.

Gezocht: leden voor de Werkgroep Positionering mindfulness (in oprichting)

De waarde van mindfulness wordt steeds duidelijker in meer sectoren in de samenleving. De VMBN investeert zodoende voortdurend in de samenwerking met die partijen die in de sectoren een rol spelen. Denk hierbij onder andere aan zorgverzekeraars en werkgeversorganisaties. Om onze aanwezigheid te verstevigen en uitbreiden zoeken wij actieve leden die met ons invulling willen geven aan het uitzetten van een goede strategie om mindfulness in de samenleving te helpen verankeren. Ben jij bekend in het netwerk van een van de sectoren dan kunnen wij jouw hulp goed gebruiken. Hoe? Dat verkennen we graag met elkaar.

Neem bij belangstelling of voor meer info contact op met bestuurslid Frodo de Valk