Erkend supervisor worden

Aannamebeleid van VMBN-supervisoren

Voor het aannamebeleid van supervisoren in opleidingsverband zijn de geaccrediteerde opleidingen verantwoordelijk. Bij (her)aanvraag van accreditatie bij de VMBN vindt toetsing van het aannamebeleid plaats aan de op dat moment geldende richtlijnen.
Voor het geven van supervisie aan kandidaten die een buitenlands opleidingstraject volgen (aan een door de VMBN erkend opleidingsinstituut) of die graag supervisie willen in het kader van hun voortgaande professionele ontwikkeling als VMBN-geregistreerd trainer, komen door de VMBN erkende en op de website vermelde supervisoren in aanmerking.

De erkenningsaanvraag

Een aanvraag tot erkend supervisor kan worden ingediend bij het bestuur van de VMBN via info@vmbn.nl. De aanvrager dient lid te zijn van de VMBN. De aanvraag omvat:
  • 1. Een curriculum vitae, waarin ook aangegeven wordt welke opleiding in (mindfulness-)supervisie is gevolgd.
  • 2. Een motivatiebrief waarin aangetoond wordt hoe de eigen beoefening wordt vormgegeven, en wordt aangetoond dat de kandidaat over de gevraagde competenties beschikt. Als houvast geldt dat op elk item van de bijlage wordt gereflecteerd.
  • 3. Een aanbeveling van twee door de VMBN erkende supervisoren.
Het bestuur van de VMBN beslist over toe- of afwijzing van de aanvraag.

Kosten

De kosten voor de twee aanbevelingen m.b.t. het VMBN supervisorschap komen voor rekening van de kandidaat. Hierbij moet rekening gehouden worden met € 100,- euro per aanbeveling.

Organisatie van erkende VMBN supervisoren

Een erkend supervisor functioneert als onafhankelijk beroepspersoon. Aanvragen voor supervisie beoordeelt de supervisor zelf. De supervisor geeft aan op welk terrein zijn/haar competenties liggen en welke ontwikkeling hij/zij ambieert. De erkende supervisoren functioneren binnen een zelfsturend team. Een supervisor kan een vraag die niet binnen de eigen competenties valt doorsturen naar een collega en kan een verzoek om ondersteuning en ontwikkeling richten aan een teamgenoot.

Relatie tot het bestuur van de VMBN

Het bestuur van de VMBN staat open voor overleg over specifieke onderwerpen en wil graag geïnformeerd blijven over wat er actueel speelt op het terrein van supervisie. Aanspreekpunt is het bestuurslid dat zich bezighoudt met de portefeuille kwaliteitsbeleid.
(11 januari 2021 )

Bijlage

Punten ter reflectie, t.b.v. motivatiebrief bij de aanvraag van supervisorschap VMBN

Beoefening

Toon aan dat je beschikt over ruime trainerservaring (ten minste 15 trainingen over een periode van 7 jaar) als categorie-1-trainer.
Geef aan op welke wijze jij vorm geeft aan de dagelijkse mindfulnessbeoefening.
Toon aan dat je zelf regelmatig supervisie volgt en/of deelneemt aan een mindfulnessintervisiegroep.
Toon aan dat je retraites volgt die verdieping van de beoefening ondersteunen.
Toon aan op welke wijze je op de hoogte blijft van wetenschappelijke ontwikkelingen in het gebied waarop je zelf supervisie geeft.
Geef aan voor welke door de VMBN erkende MBP ’s je het supervisorschap aanvraagt.

Gevolgde opleiding

Toon aan op welke wijze jij je de methodiek supervisie hebt eigen gemaakt.
Toon aan op welke wijze jij je geschoold hebt tot mindfulness supervisor.
Toon aan op welke wijze je investeert in een doorlopende verdere professionele ontwikkeling in mindfulnesssupervisie, zoals supervisie op supervisie.
Toon aan dat je op de hoogte bent van en ervaring hebt opgedaan met het oorspronkelijke curriculum van het MBP waarin je het supervisorschap wilt uitoefenen.

Gewenste competenties

Toon aan dat je beschikt over de vaardigheid om vanuit een belichaamde houding middels inquiry de supervisant te laten reflecteren op de eigen actuele inbreng in supervisie.
Toon aan dat je beschikt over de vaardigheid om te reflecteren op het eigen functioneren als supervisor. Toon aan dat je inzicht hebt in de eigen trainings- en supervisie vragen; eigen grenzen op het gebied van specifieke MBP’s; context en ontwikkeling van de eigen mindfulness beoefening.
Bron: 
“Mindfulness supervisie en richtlijnen voor supervisoren van trainers van mindfulness-based programs van de VMBN.” Deze notitie is te vinden in het ledengedeelte op de website van de VMBN onder Documentatie en logo.