VMBN logo

Veelgestelde vragen over accreditatie opleidingen en nascholingen

Klik op de vraag om het antwoord te zien.

Heb je na het lezen van dit document of de Accreditatiereglementen nog een vraag? Je kunt je vragen en opmerkingen betreffende de accreditatie van opleidingen en nascholingen indienen via info@vmbn.nl. In deze FAQ worden vervolgens de antwoorden opgenomen.

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen aanbieders van nascholingen - mindfulness based en overig - in het Kwaliteitsregister Mindfulness-Based Trainers een aanvraag indienen voor accreditatie van hun nascholingsaanbod ten behoeve van herregistratie VMBN categorie 1 leden.


Het gaat om nascholingsaanbod - op HBO niveau - dat is toegesneden op de inhoud van hat vak van mindfulnesstrainer als wel om andere relevante scholing; verdiepende danwel verbredend, voor de professionalisering van categorie 1 registerleden.


In PE-online.


O.a. de volgende beroepsorganisaties maken gebruik van PE-online: EMDR, Fysiotherapie portaal, Het oranje kruis, Kwaliteitsregister NT2 docenten, Landelijke vereniging POH-GGZ, Psychologen/Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten, Schoolleiders register etc. Goed voor 1,5 miljoen geregistreerde professionals.


De docent heeft minimaal aantoonbaar HBO-niveau; heeft aantoonbaar onderwijservaring; heeft relevante ervaring en is aantoonbaar deskundig op het gebied van de nascholingsactiviteiten waarvoor accreditatie wordt aangevraagd.


In geval van een nascholingsactiviteit op het gebied van de kernelementen van het Mindfulness-Based Trainerschap komt deze alleen in aanmerking voor accreditatie indien de docent ook voldoet aan de kwalificatie-eisen voor kerndocenten zoals geformuleerd in het Kaderdocument, zie https://www.vmbn.nl/kwalititeitsregister/


Ja, dat klopt, zie voor de eisen die gesteld worden het Reglement Accreditatie Nascholingen (artikel 22_docenten).


Er kan accreditatie aangevraagd worden voor 2 soorten nascholingen; nascholingen op het gebied van MB-trainerschap; en de meer algemene nascholingen. Voor docenten van de meer algemene nascholingen - bijv. een training gegeven over trauma – gelden de eisen die staan onder artikel 22 in het Reglement Accreditatie Nascholing.


Nee, de nascholing in de vrije ruimte betreft ′niet-geaccrediteerde nascholing′. De Registratiecommissie beoordeelt de aanvragen voor de registerleden; en kent hier punten aan toe. De vrije ruimte is echt bedoeld om ′vrij′ te zijn in de professionalisering.


Alles in het Reglement Accreditatie Nascholing gaat over de eisen aan docenten. Het toekennen van punten heeft betrekking op het aantal punten dat door de Accreditatiecommissie aan een scholingsaanbod is toegekend. Registerleden die dit aanbod volgen, weten dan hoeveel punten zij kunnen verwerven als zij met goed gevolg dit aanbod hebben gevolgd. De eisen gesteld aan de registerleden vind je in het Reglement Registratie.


Elke aanbieder heeft de keuze om zijn/haar/* aanbod te laten accrediteren; dit kan een Mindfulness-Based aanbod zijn, of een aanbod dat meer is gericht op de algemene professionalisering van het Registerlid. Al het geaccrediteerde aanbod wordt zichtbaar in het register, ′mindfulness-based′ of ′algemeen′.


Nee, alleen het Mindfulness-Based aanbod dat geaccrediteerd is wordt zichtbaar, de rest valt in de vrije ruimte.


Jazeker! Dit staat beschreven in het Registratiereglement Mindfulnesstrainers Kwaliteitsregister.


Het staat op de VMBN website bij https://www.vmbn.nl/kwalititeitsregister/


De conceptreglementen staan vanaf 22 april 2022 op de website van de VMBN, dit is aangekondigd in de uitnodging voor de informatiebijeenkomst voor opleiders en aanbieders van nascholingen op 9 mei; in de Nieuwsbrief van 26 april; en in het Extra Nieuwsbericht op 28 april met uitnodiging voor informatiebijeenkomst leden op 10 mei. Op 24 mei zullen de Reglementen ter besluitvorming worden voorgelegd aan onze leden. Na goedkeuring kan dan op 1 oktober 2022 het register opengesteld worden voor aanvraag accreditatie van aanbieders van nascholingen. 3 maanden later, op 1 januari 2023 gaat het register open voor VMBN categorie 1 leden.


Ja, dat kan, dit punt valt onder de ′vrije ruimte′ van het Registratiereglement Kwaliteitsregister.


De in de periode van 2017 t/m 2022 door een categorie 1 lid succesvol afgeronde niet-geaccrediteerde nascholing komt in aanmerking binnen de 25 punten in de ′vrije ruimte′ Registratiereglement Bonusregeling. Zodra de scholing wel geaccrediteerd is, wordt deze zichtbaar in het register met het aantal toegekende punten. Indien deze nascholing vervolgens, na 1 januari 2023, door een categorie 1 registerlid succesvol is afgerond, worden de punten automatisch bijgeschreven binnen de 50 punten voor geaccrediteerde nascholing. 


Nee, dat is niet nodig. Zie eisen aan docenten in het Reglement Accreditatie Nascholingen artikel 22.


Dit betekent dat aanbieders van nascholingen die hun aanbod willen laten accrediteren vanf die datum een aanvraag in kunnen dienen in het Kwaliteitsregister. Op de VMBN website zal de procedure binnenkort verder uitgelegd worden.


De op de website gepubliceerde Reglementen zijn in concept. Tijdens de informatiebijeenkomsten voor opleiders en aanbieders nascholingen op 9 en voor leden op 10 mei - en via info@vmbn.nl - kun je al je vragen en opmerkingen kwijt. Op 24 mei zullen de dan voorliggende concept-Reglementen ter besluitvorming worden voorgelegd.


Nee, het gaat nu alleen over de herregistratie van categorie 1 leden waarvoor nascholingsaanbod geaccrediteerd kan worden.


In het reglement staat 4 weken tussen moment van indienen, betalen en uitspraak. De aanvraag dient 6 weken voor aanvang van de nascholing bij de commissie binnen te zijn. Als sprake is van spoed worden extra kosten in rekening gebracht.


Binnen een maand dient de nascholing door de aanbieder geevalueerd te zijn. De verkregen informatie is van belang bij heraccreditatie en/of indien er klachten over de nascholing binnen komen.


Voor geaccrediteerde nascholingen gelden kwaliteitseisen, daarbij horen ook eisen aan docenten. Uiteraard geld dit in mindere mate als het een aanbod in de vrije ruimte betreft, ter beoordeling aan de Registratiecommissie.


Nog niet. Er komt een onafhankelijke stichting Kwaliteitsregister die voor de verdere bemensing zorgdraagt.


De Tijdelijke Werkgroep VMBN met vertegenwoordigers van de door de VMBN geaccrediteerde opleiders heeft zich gebogen over de conceptreglementen en het Kaderdocument Trainersopleidingen en het Reglement Accreditatie Opleidingen opgesteld, zodat nu ook de opleidingen ge(her)accrediteerd kunnen worden. De werkgroep is in april 2022 opgeheven.


Na goedkeuring van de reglementen in de ALV van 24 mei zal een onafhankelijke Stichting opgericht worden met een accreditatie- en registratiecommissie. VMBN categorie 1 leden kunnen per 1 janauri 2023 in het register ingeschreven worden. Vanaf die datum wordt het register ook opengesteld voor andere mindfulnesstrainers - leden van een mindfulnessvereniging - die aan de eisen voldoen. Het Kwaliteitsregister krijgt een eigen website en staat voor goed gekwalificeerde mindfulnesstrainers.


De helpdesk van PE-online zorgt voor technische ondersteuning van de leden van de accreditatiecommissie.


Nee, alle Reglementen zijn nog in concept. In het Kaderdocument Trainersopleidingen vind je meer informatie over eisen geseld aan docenten MBP-nascholingen.


Alles is nog in concept, dus die ruimte is er. Lees svp ook de vragen en antwoorden bij de faq: Q&A over herregistratie leden


De uitleg over de werking van het register is ook beschikbaar in het Engels; de aanvrager kan een taalkeuze maken. De aanvraagformulieren zijn alleen in het Nederlands beschikbaar. De ervaring heeft geleerd dat buitenlandse opleiders het aanvraagformulier door Google Translate halen en het dan alsnog invullen. De aanvrager heeft bovendien de mogelijkheid om per mail vragen te stellen. Dit kan gewoon in het Engels.


Dit kan als de VVM zich ook aansluit bij het register. Wij hebben de VVM geïnformeerd en hebben nog geen reactie ontvangen.


Ja, het is dan wel nodig om accreditatie aan te vragen. Anders wordt het nascholing in de vrije ruimte.Daarnaast is het mogelijk om een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de registratiecommissie om niet geaccrediteerde buitenlandse scholing mee te laten tellen in ruimte die bedoeld is voor geaccrediteerde nascholing.


Nee, het kan wel meetellen in de vrije ruimte. Er kan maximaal 25 PE-punten in de vrije ruimte en er moet minimaal 50 PE-punten voor geaccrediteerde nascholing behaald worden. 1 SBU is 1 PE-punt. Trainers zullen niet alle opleidingen in Nederland doen. Soms doen ze iets binnen zusterorganisaties in het buitenland. Hoe dit te regelen moet nog verder uitgezocht worden.


Het is mogelijk om bij de opleiding nieuwe stijl onderscheid te maken in verschillende modules. We hebben opleidingsinstituten die werken met modules, de ander is opgedeeld in basis en vervolgopleiding. Deze vrijheid van inrichting blijft bestaan maar de onderdelen moeten wel goed bij elkaar aansluiten: het moet een samenhangend geheel zijn. Hier gaat de accreditatiecommissie op toetsen. Er is al overleg gaande tussen opleiders om tot onderlinge afstemming te komen.


In het Kaderdocument bij competentie 3 (doorgronden van het MBP curriculum) staat verwoord hoe hier mee omgegaan wordt.


De herregistratie van trainers waarborgt de kwaliteit. Het is een kwaliteitskeurmerk, voor zorgverzekeraars, cursisten of bedrijven die een mindfulnesstrainer zoeken. Mindfulness wordt maatschappelijk zichtbaarder.


Er is geen register voor docenten (maar hun kwalificaties worden wel getoetst bij accreditatie van de opleiding waaraan zij verbonden zijn en bij accreditatie van nascholing). De eisen die gesteld worden aan het docentschap staan beschreven in het Kaderdocument. De stukken ademen de menselijk maat: doel en geest vanuit mindfulness en compassie. Dit geven we ook mee aan de leden van de accreditatiecommissie. Wat het beste is voor de ontwikkeling van het trainerschap is en blijft mensenwerk. We zijn ons er van bewust dat mindfulnesstrainerschap vaker niet dan wel het hoofdberoep is [zie resultaten survey VMBN en nota opleiders]. Dat mindfulnesstrainerschap een nevenberoep is hebben we daarom meegenomen in de reglementen: de nascholing komt neer op 2 dagen per jaar.


Er is geen register voor docenten (maar hun kwalificaties worden wel getoetst bij accreditatie van de opleiding waaraan zij verbonden zijn en bij accreditatie van nascholing). De eisen die gesteld worden aan het docentschap staan beschreven in het Kaderdocument. De stukken ademen de menselijk maat: doel en geest vanuit mindfulness en compassie. Dit geven we ook mee aan de leden van de accreditatiecommissie. Wat het beste is voor de ontwikkeling van het trainerschap is en blijft mensenwerk. We zijn ons er van bewust dat mindfulnesstrainerschap vaker niet dan wel het hoofdberoep is [zie resultaten survey VMBN en nota opleiders]. Dat mindfulnesstrainerschap een nevenberoep is hebben we daarom meegenomen in de reglementen: de nascholing komt neer op 2 dagen per jaar.


Het register is bij aanvang ingericht voor de bestaande MBSR/MBCT. In de toekomst kan dit uitgebreid worden naar andere MBP’s, dit is nu nog niet concreet uitgewerkt. Niet erkende MBP’s kunnen vanaf 1 oktober al wel accreditatie aanvragen voor nascholing. Die mogelijkheid is er als verbreding en verdieping.


Alle opleiders en bij ons bekende aanbieders van nascholingen, dus ook de ‘nieuwe’ opleidingen die vertegenwoordigd waren in de accreditatie werkgroep van VMBN en VVM.