VMBN logo

Veelgestelde vragen over accreditatie van nascholingsaanbod

Klik op de vraag om het antwoord te zien.

Heb je na het lezen van dit document of het concept-reglement nog een vraag? Je kunt je vragen en opmerkingen betreffende de accreditatie van nascholingen indienen via info@vmbn.nl. In deze FAQ worden vervolgens de antwoorden opgenomen.

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen aanbieders van nascholingen - mindfulness based en overig - bij PE-online (via website VMBN) een aanvraag indienen voor accreditatie van hun nascholingsaanbod ten behoeve van herregistratie VMBN categorie 1 leden.


Het gaat om nascholingsaanbod - op HBO niveau - dat is toegesneden op de inhoud van hat vak van Mindfulnesstrainer als wel om andere relevante scholing; verdiepende danwel verbredend, voor de professionalisering van categorie 1 registerleden.


In PE-online.


O.a. de volgende beroepsorganisaties maken gebruik van PE-online: EMDR, Fysiotherapie portaal, Het oranje kruis, Kwaliteitsregister NT2 docenten, Landelijke vereniging POH-GGZ, Psychologen/Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten, Schoolleiders register etc. Goed voor 1,5 miljoen geregistreerde professionals.


De docent is minimaal HBO niveau opgeleid; heeft aantoonbare onderwijservaring; en 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van de nascholingsactiviteit.


De docent is minimaal 5 jaar mindfulnesstrainer: VBMN categorie 1 of vergelijkbaar. Hij/zij/* beoefent minimaal 7 jaar persoonlijke mindfulness/mediatie en bewegingsoefeningen, en houdt gedurende een periode van 5 jaar (inter)nationale ontwikkelingen, onderzoek en innovatie binnen het vakgebied bij. De docent heeft minimaal 15 mindfulnesstrainingen gegeven en 5 stilteretraites van minimaal 5 etmalen per keer gevolgd. De docent heeft regelmatige mindfulness supervisie: 3 sessies per jaar; en/of groepsintervisie: 4 sessies per jaar.


Ja, dat klopt, zie voor eisen die gesteld worden het Accreditatiereglement voor nascholingen - Artikel 13.3: docent(en) mindfulness-based.


Er zijn 2 soorten trainingen; nascholingen op het gebied van MB-trainerschap en de meer algemene trainingen. Voor docenten van de meer algemene trainingen - bijv. een training gegeven door een psycholoog – gelden de eisen die staan onder Artikel 13.2: heeft minimaal HBO; aantoonbare onderwijservaring en minimaal 5 jaar relevante ervaring met aantoonbare werkervaring op het gebied van de nascholingsactiviteit.


Nee, de scholing in de vrije ruimte betreft ′niet-geaccrediteerde scholing′. Het is de registratiecommissie voor de categorie 1 leden, die de aanvragen om punten in de ′vrije ruimte′ beoordeelt. De vrije ruimte is echt bedoeld om ′vrij′ te zijn in de professionalisering.


Alles in het accreditatiereglement gaat over de eisen aan docenten. Het toekennen van punten heeft betrekking op het aantal punten dat door de accreditatiecommissie aan een bepaald geaccrediteerd scholingsaanbod is toegekend. Leden die dit aanbod volgen weten dan hoeveel punten zij kunnen verwerven als zij met goed gevolg dit aanbod hebben gevolgd. De eisen gesteld aan de categorie 1 registerleden vind je in het concept (her)registratiereglement.


Elke aanbieder heeft de keuze om zijn/haar/* aanbod te laten accrediteren; dit kan een mindfulness-based aanbod zijn, of een aanbod dat meer is gericht op de algemene professionalisering van het categorie 1 registerlid. Al het geaccrediteerde aanbod wordt zichtbaar in het register, ′mindfulness-based′ of ′algemeen′.


Nee, alleen het mindfulness-based aanbod dat geaccrediteerd is wordt zichtbaar, de rest valt in de vrije ruimte.


Jazeker! Het valt echter buiten het accreditatiereglement voor nascholingen (net als intervisie/supervisie, het geven van trainingen e.d.) Het is onderdeel van het registratiereglement. Leden moeten in 5 jaar tijd 10 etmalen retraite(s) volgen; mag in max 2 retraites van 5 etmalen. Retraites worden niet-geaccrediteerd, de VMBN heeft richtlijnen opgesteld voor het volgen van retraites.


Het staat op pagina ′Herregistratie′ op de VMBN website.


De conceptreglementen staan vanaf juli 2021 op de website van de VMBN, dit is aangekondigd in de Nieuwsbrieven aan onze leden en de Uitnodiging aan de aanbieders. Op 6 september was er een vragenuurtje voor aanbieders van nascholingen over het accreditatiereglement. Op 15 september is er een vragenuurtje voor leden over het registratiereglement. Als alles volgens planning kan verlopen zullen beide conceptreglementen op 30 september 2021 ter stemming gebracht worden tijdens de ALV (Meld je hier svp voor aan via de website pag. Herregistratie of de uitnodiging per email!). Na goedkeuring kan dan op 1 oktober 2021 het register opengesteld worden voor aanvraag accreditatie van aanbieders van nascholingen. 3 maanden later, op 1 januari 2022 zullen de categorie 1 leden automatisch overgeheveld worden in het register. Zij hebben 5 jaar de tijd om hun herregistratie op orde te brengen; dit is per 1 januari 2027.


De VMBN vindt het zeer waardevol om met regelmaat overleg te hebben met aanbieders van nascholingen over PE-online en het proces van de accreditatie van de nascholingen.


Jazeker, dit punt valt de ′vrije ruimte′, zie artikel 15 punt 4.b) van het registratiereglement voor categorie 1 registerleden.


De in de periode van 2017 t/m 2021 door een categorie 1 lid succesvol afgeronde niet-geaccrediteerde nascholing komt in aanmerking voor de 25 punten in de ′vrije ruimte′( zie artikel 16 Registratiereglement Bonusregeling). Zodra de scholing wel geaccrediteerd is, wordt deze zichtbaar in het register met het aantal toegekende punten. Indien deze nascholing vervolgens, na 1 januari 2022, door een categorie 1 registerlid succesvol is afgerond, worden de punten automatisch bijgeschreven binnen de 50 punten voor geaccrediteerde nascholing. 


Nee. Als je een ′algemene′ scholing aanbiedt geldt dit niet, maar ook niet als je een mindfulness-based scholing aanbiedt. Ben je docent van een geaccrediteerde mindfulness-based nascholing, dan geldt dat je minimaal 5 jaar mindfulnesstrainer moet zijn: geregistreerd als categorie 1 trainer bij de VMBN of bij een ander instituut met vergelijkbare kwalificaties betreffende de trainerscompetenties; en aan de andere eisen (onder artikel 13.3); te beoordelen door de accreditatiecommissie.


Er zijn afspraken gemaakt met de technische dienst van PE-online, uitstel kost geld.


Zolang er geen nieuwe criteria zijn opgesteld voor de accreditatie van opleidingen (basis- en vervolg) hanteert de VMBN de nu geldige criteria, zoals vermeld op onze website.


Het betreft een concept accreditatie reglement, dus die ruimte is er.


Nee, het gaat nu alleen over de herregistratie van leden waarvoor nascholingsaanbod geaccrediteerd kan worden.


In het reglement staat 6 weken tussen moment van indienen, betalen en uitspraak. Deze termijn kan eventueel nog verlengd worden. Er is ook nog ruimte om de accreditatiecommissie uit te breiden van 3 naar 5 leden. Wat precies de werkbelasting is zal nog moeten blijken.


Dit is al wel in het reglement opgenomen, maar nog niet in het systeem geactiveerd. Hierover gaan we in een later stadium met elkaar in gesprek.


De eisen die onder 13.2 staan gelden voor alle docenten; de eisen die onder 13.3 staan gelden voor nascholingen die mindfulness-based zijn. Dus direct betrekking hebben op het categorie 1 mindfulness-vakmanschap.


Dit punt moet nader uitgewerkt worden.


De eis is: minimaal 3 sessies supervisie en/of minimaal 4 sessies intervisie per jaar.


Nee, er zijn nu 2 leden. De VMBN zoekt nog naar 1 a 3 nieuwe leden. Voordrachten zijn welkom.


De werkgroep accreditatie is gericht op de accreditatie van opleidingen (basis- en vervolg). Het betreft hier de accreditatie van nascholing. Er is (nog) niets veranderd aan de toelatingseisen voor categorie 1. Bij mogelijke veranderingen zal gekeken worden of het impact heeft op de regeling accreditatie van nascholing en indien noodzakelijk zal de regeling aangepast worden.


De VMBN realiseert zich dat de reglementen niet in beton zijn gegoten. De inrichting van het kwaliteitsregister en de mogelijkheid om nascholing te laten accrediteren betekenen een stap voorwaarts in de professionalisering van het beroep van mindfulnesstrainer. Dit is nodig voor de bredere maatschappelijke erkenning van het beroep. De VMBN zal het proces van herregistratie nauwlettend volgen, in open communicatie met haar leden en stakeholders (waaronder aanbieders van nascholingen en opleiders).


De helpdesk van PE-online zorgt voor technische ondersteuning van de leden van de accreditatie-commissie. De VMBN denkt nog na over optimale inhoudelijke begeleiding van de commissieleden.


In overleg met experts op dit gebied zal de VMBN deze nog onder de loep nemen.


Alles is nog in concept, dus die ruimte is er, op 15 september en ook tussendoor. Dien je vragen svp in via info@vmbn.nl of neem contact op met tedvanrijt@vmbn.nl of frododevalk@vmbn.nl