VMBN logo

Veelgestelde vragen over (her)registratie categorie 1 leden

Klik op de vraag om het antwoord te zien.

Heb je na het lezen van dit document of het concept-reglement nog een vraag? Je kunt je vragen en opmerkingen betreffende het Register Mindfulness Based Trainers tot een week voor de ALV (uiterlijk 23 september) indienen via info@vmbn.nl. In deze FAQ worden vervolgens de antwoorden opgenomen en/of besproken tijdens de ALV.

Heb je een vraag die uitgebreidere toelichting nodig heeft? Op 15 september zitten we van 16.30 tot 17.30 uur klaar om je vraag te beantwoorden. Meld je aan voor dit informatie-uurtje via https://www.vmbn.nl/register/36. Je krijgt dan voorafgaand aan het vragenuurtje een zoomlink toegestuurd. Ook de hieruit voortkomende toelichtingen van het bestuur worden meegenomen in deze Q&A.

In de Missie van onze vereniging staat dat wij ons inzetten om onze leden te ondersteunen in de ontwikkeling van hun vak; de vereniging ambieert de kwaliteit van het trainerschap te bevorderen en te bewaken. De VMBN heeft hiertoe weliswaar richtlijnen opgesteld (zie ′criteria lidmaatschap ′ op onze website, maar heeft deze tot nu toe niet getoetst. Wij willen met de kwaliteit van onze trainers onderscheidend zijn en blijven. Het opzetten van een register door een extern daartoe gekwalificeerd bureau is een eerste stap om de kwaliteit van onze trainers op een onafhankelijke wijze te toetsen. Dat wil zeggen dat de VMBN de toetsing onafhankelijk wil maken van belangen van een beroepsvereniging of opleidingen.


Wij willen de herregistratie graag professioneel en toekomstbestendig uitvoeren. In PE-online staan ongeveer een half miljoen professionals geregistreerd. Daarmee is het een bekend en betrouwbaar registratie-tool, dat zich ook steeds verder ontwikkelt.


Hierin staat precies omschreven hoe e.e.a. in en rond het register geregeld is. Er staat bijv. in voor welke onderdelen je punten je kunt halen. Je vindt het reglement op onze website op de pagina Herregistratie. Het is concept, omdat de leden er over moeten stemmen tijdens de ALV.


Je bent van harte welkom om deel te nemen aan het vragenuurtje op 15 september, van 16:30 tot 17:30 uur. Meld je svp aan via https://www.vmbn.nl/register/36. Je kunt ook je vragen per email stellen aan info@vmbn.nl Jouw vraag en het antwoord komen dan hier in deze Q&A.


Jazeker, het reglement zal ter stemming gebracht worden in de ALV van 30 september.


Nee, er zijn 3 categorieën die meetellen voor herregistratie:
1. geaccrediteerde mindfulness-nascholingen;
2. geaccrediteerde overige-nascholingen van belang voor je professionele ontwikkeling;
3. niet-geaccrediteerde opleidingen (mindfulness of overig). Voor nascholingen gevolgd in categorie 1 en 2 moet je 50 punten halen; niet-geaccrediteerd valt in de vrije ruimte, hier kun je 25 punten halen.


Jazeker, PhD zou prima passen binnen de 25 registerpunten van de vrije ruimte; evenals het schrijven van artikelen, beleidsvoorbereidende en bestuursactiviteiten. Dit moet moet kwalitatief onderbouwd worden dat dit interessant is voor de beroepsgroep. Leden kunnen zich hiermee actief en innovatief ′scholen′.


Iedereen dit nu categorie 1 lid is van de VMBN wordt automatisch in het register gezet en hoeft niet apart nog documenten te uploaden voor deze registratie.


Opleidingen die gevolgd zijn tot 5 jaar voor registratie - dus vanaf 1 januari 2017 - kunnen ingediend worden voor herregistratie in de ′vrije ruimte′ (voor nog niet geaccrediteerde nascholingen). De herregistratie commissie beoordeelt de aanvraag.


Hieronder vallen alle opleidingen die op 1 januari 2022 nog niet door de accreditatiecommissie nascholingen zijn geaccrediteerd. Dit kunnen opleidingen zijn voor verdieping of verbreding van het mindfulnesstrainerschap, maar ook opleidingen die je gevolgd hebt voor je verdere professionele ontwikkeling. Deze aanvragen worden beoordeeld door de herregistratie commissie en vallen binnen de ′vrije ruimte′.


De aanbieder van het symposium kan bij de VMBN accreditatie nascholing aanvragen. De accreditatiecommissie nascholingen beoordeelt de aanvraag op basis van vooropgestelde afspraken rond puntentoekenning én de informatie over het symposium. Daarna wordt het symposium met de toegekende punten zichtbaar in het register.


De aanbieder van de nascholing kan bij de VMBN accreditatie nascholing aanvragen. De accreditatiecommissie nascholingen beoordeelt de aanvraag op basis van vooropgestelde afspraken rond puntentoekenning én de informatie over de opleiding. Daarna wordt de nascholing met de toegekende punten zichtbaar in het register.


Op basis van de informatie die het registerlid geeft, waaronder een upload van het programma e.d., kent de herregistratie commissie het aantal punten toe op basis van vooropgestelde afspraken rond puntentoekenning én de informatie over de opleiding.


Indien de opleiding niet geaccrediteerd is, kan de trainer een aanvraag indienen om deze op te laten nemen in de ′vrije ruimte′. De herregistratie commissie zal dan punten toekennen op basis van vooropgestelde afspraken rond puntentoekenning én de informatie over de opleiding. Als er voor de ACT-opleiding succesvol accreditatie is aangevraagd, ter beoordeling aan de accreditatiecommissie nascholingen, dan wordt deze opleiding met de toegekende punten zichtbaar in het register.


De aanbieder van een geaccrediteerde opleiding zal jouw naam en registratienummer doorgeven als je met goed gevolg de opleiding hebt afgerond. Dit komt dan automatisch in jouw dossier. Van een niet-geaccrediteerde opleiding moet je bewijsmateriaal van deelname, bijv. een certificaat, uploaden.


Het is jouw verantwoordelijkheid om inzichtelijk te maken dat je een nascholing of retraite hebt gevolg. Vraag dus om een bewijs van deelname aan de aanbieder. Bij het volgen van een geaccrediteerde nascholing heb je dit niet nodig, dan levert de aanbieder van de nascholing jouw gegevens aan en komt dit automatisch in het dossier.


Op 1 januari 2022 word je automatisch overgezet naar het register. Dan gaat voor iedereen de herregistratie periode van 5 jaar in, dus op 1 januari 2027 moet je aan alle eisen hebben voldaan.


Je hebt 5 jaar de tijd. Startdatum is 1 januari 2022; op 1 januari 2027 moet je aan alle eisen voor herregistratie hebben voldaan.


Ja, de compensatieregeling houdt in dat mindfulnesstrainers die vóór 1 januari 2022 categorie 1 geregistreerd staan bij de VMBN hun nascholingen tot 5 jaar voor de ingangsdatum van het register mogen meenemen in de ′vrije ruimte′ indien is voldaan aan de voorwaarden ter beoordeling van de herregistratie commissie.


Voor intervisie is de richtlijn om minimaal aan 2 sessies, in een groepje (4-8 personen), per jaar deel te nemen. Dit levert 1 punt per sessie (van bijv. 2 uur) op. In totaal moeten 10 punten behaald worden in 5 jaar. Let op! Deze punten kunnen ook behaald worden in combinatie met supervisie. Aan 1 sessie supervisie worden 2 punten toegekend. Dus voor intervisie/supervisie zijn samen 10 punten nodig.


In 5 jaar tijd moeten 10 etmalen, evt. verdeeld over maximaal 2 sessies van elk minimaal 5 etmalen, gevolgd zijn.


In 5 jaar tijd zijn 16 punten te behalen: een gegeven 8-weekse MBSR of MBCT training levert 1 punt op. Als er vier of meer deelnemers waren, levert een training 2 punten op.


Het register is nu nog alleen voor categorie 1 MBSR en/of MBCT trainers. Alleen de door jou gegeven 8-weekse MBSR of MBCT training, inclusief een stiltedag, tellen mee voor herregistratie.


Zodra een MBP geaccrediteerd is, zou deze mee kunnen tellen. De taskforce Mindfulness-based Programs is hier nog volop mee aan de slag. Nieuwe richtlijnen zullen hiervoor ontwikkeld worden.


De herregistratie commissie zal zich op basis van je profiel en je aanvraag buigen over het al dan niet toekennen van punten betreffende je aanvraag voor nascholing in de ′vrije ruimte′.


In de ′vrije ruimte′ kunnen maximaal 25 punten behaald worden voor nascholingen die (nog) niet door de VMBN geaccrediteerd zijn. Je onderbouwt je aanvraag met de relevantie voor je beroep/professionele ontwikkeling en informatie (programma, uren) betreffende de nascholing. De herregistratie commissie beoordeelt je aanvraag.


Je hebt 5 jaar de tijd om aan de eisen voor herregistratie te voldoen. Ons advies is dan ook om je tijdig te oriënteren op zowel de eisen als jouw mogelijkheden. Neem svp ruim voor de herregistratiedatum contact met ons op als je meent dat je buiten jouw schuld om niet aan de eisen kunt voldoen terwijl je er wel alles aan gedaan hebt om het te laten slagen.


In principe alle nascholingen die categorie 1 trainers helpen verdiepen en verbreden in hun vakgebied. Er worden wel specifieke eisen gesteld aan zowel de nascholing als de docent. Deze zijn te vinden in het accreditatiereglement nascholingen.


Nee, alle categorie 1 leden worden automatisch overgezet in het nieuwe register. Je krijgt een inlognummer waarmee je je (herregistratie) gegevens kunt invoeren.


Ja, om het PE-online abonnement en de daarbij behorende ondersteuning te bekostigen is 35 euro per jaar per geregistreerd lid nodig.


Ja, alle geregistreerde categorie 1 trainers zijn er in zichtbaar en vindbaar. Dus cursisten die een goed gekwalificeerde trainers zoeken kunnen jou als categorie 1 trainer erin vinden.


Deze vind je in het register.


Nee, alleen categorie 1 trainers komen in het register te staan.


Elke aanbieder van nascholingen - mindfulness of overig - kan een aanvraag indienen voor accreditatie. Dit kan via de aanmeldknop die na goedkeuring reglementen, in oktober, verschijnt op onze website.


De supervisor bepaalt de duur van een sessie. Meestal is dit 1 uur + voorbereiding + reflectieverslag. Een supervisie sessie levert 2 punten op.
Intervisie duurt meestal 2 uur in een groepje van minimaal 4 personen. Een intervisiebijeenkomst levert 1 punt op.
In de periode van 5 jaar moeten er in totaal 10 punten behaald worden voor superisie en/of intervisie. Je bepaalt zelf de verdeling.


Voor VMBN leden die op 1 januari 2022 al categorie 1 lid zijn, geldt een bonusregeling. Dit houdt in dat nascholingen die gevolgd zijn tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2022 meegeteld kunnen worden in de vrije ruimte. Hoeveel punten een nascholing krijgt, moet nog beoordeeld worden. Dit zal afhangen van het aantal dagen/uren van de betreffende scholing. De registratiecommissie gaat dat straks beoordelen.


Aanbieders van nascholing kunnen vanaf oktober 2021 (nadat de reglementen goedgekeurd zijn in de ALV) accreditatie aanvragen. Elke aanvraag wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie en daarbij wordt vastgesteld hoeveel punten de nascholing oplevert. Op dit moment kunnen we dat dus nog niet aangeven, omdat het nog niet mogelijk is accreditatie aan te vragen.


Nee, een retraite moet minimaal uit 5 etmalen bestaan.


Nee, alleen nascholingen die je tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2022 hebt gevolgd kunnen meetellen. Dat geldt bovendien alleen voor trainers die op 1 januari 2022 lid in categorie 1 zijn.Is het register openbaar? Antwoord: Dus ook cursisten die een goed gekwalificeerde trainers zoeken zullen jou er in kunnen vinden. (Svp anders formuleren, de cursisten kunnen trainers vinden, niet andersom)