Bestuur – kennismaking

Rosetta Kooistra
“Ik ben een echt verenigingsmens, in opleiding, werk en vrije tijd. Het is mooi om voor en samen met de leden beleid te bepalen, verenigingsdemocratie is voor mij belangrijk.
In de VMBN zet ik me, samen met mijn medebestuursleden, de commissies, de leden en natuurlijk onze belangrijke externe partners, graag in voor het verder uitwerken van het ledenbelang, ledenbinding en het krachtiger communiceren, intern en vooral ook extern. Dat betekent in de eerste plaats mindfulness nog meer voor het voetlicht te brengen, ook in het bedrijfsleven. Ten tweede: het VMBN-lidmaatschap uit te laten groeien tot een keurmerk, waarin nascholing meer aandacht krijgt. En in de derde plaats intensiever extern de belangen van onze leden behartigen.”

Rosetta Kooistra, voorzitter

E-mail Rosetta Kooistra

 

Barbara Doeleman-van Veldhoven, vice-voorzitter
“In dienst van de leden wil ik mij inzetten voor integratie van mindfulness en compassie in de verschillende domeinen van de maatschappij, door nationale én internationale relaties te zoeken en te verstevigen.
Het is belangrijk om mindfulness te bevrijden van allerlei onjuiste connotaties en het inzicht te vergroten dat mindfulness geen ontspanningsoefening is, alhoewel het wel kan bijdragen aan meer ontspannen leven. Mindfulness verdient een plek als één van de meest waardevolle interventies om het vermogen tot zelfregulatie te verstevigen. Het heeft daarmee positieve invloed op leefstijl, coping strategieën, relaties en performance. Mindfulness-based Programs horen daarmee thuis in hedendaagse gezondheidszorg, waarin het paradigma steeds meer verschuift naar het positieve gezondheidsmodel van Machteld Hubert.”

Barbara Doeleman-van Veldhoven, vicevoorzitter

E-mail Barbara Doeleman-van Veldhoven

 

Mieke Goudswaard, secretaris VMBN
“Vertrouwen en waardering zijn voor mij kernwaarden, die ruimte geven aan openheid, diversiteit, experimenten en vernieuwing. Vanuit die waarden en houding wil ik me inzetten in de VMBN.
Concreet betekent dat voor mij: het organiseren van een zelfstandig functionerend bureau, met professionals die werken vanuit de visie en het strategisch beleid van de VMBN. Het betekent ook dat ik extern wil werken aan nauwe samenwerking van de VMBN met onze zustervereniging, de VVM, om vanuit de kernkwaliteiten van beide verenigingen onze gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Ten slotte vind ik een sterkere verbondenheid tussen leden en stakeholders belangrijk, zodat we samen, vanuit individuele expertise en uitstijgend boven concurrerende belangen, mindfulness meer en beter kunnen inzetten in diverse geledingen van de maatschappij.”

Mieke Goudswaard, secretaris (tot 1 september 2021)

E-mail Mieke Goudswaard

 

Ted van Rijt, penningmeester VMBN
“Al tien jaar ben ik nauw betrokken bij de VMBN als bestuurslid. In die periode heb ik me met veel zaken beziggehouden o.a. met het Huishoudelijk reglement, de klachtenregeling, de vertrouwenspersoon, supervisie, beleid minder draagkrachtigen, en collectieve verzekeringen.
Nu richt ik me vooral op kwaliteitsbevordering van de leden, door in nauwe samenwerking tussen VMBN en VVM te komen tot accreditatie van opleidingen en (her)certificering van leden. Daarnaast blijf ik als voorzitter actief in de toelatingscommissie, omdat de actuele problematiek rond certificering hier direct zichtbaar wordt.”

Ted van Rijt, penningmeester

E-mail Ted van Rijt

 

 

 

Sherida Pengel

“Verbinding in open dialoog is voor mij een basishouding die ik uitdraag om te ontmoeten, te respecteren en ruimte te creëren voor mijzelf en anderen. Deze houding draag ik ook uit binnen de VMBN, met de leden en onze stakeholders zodat we elkaar vasthouden en samenwerken om mindfulness te verbreden, ook als het soms schuurt. Ik maak me er hard voor dat mindfulnesstrainer een volwaardig vak wordt; dat we deze effectieve methode kunnen brengen naar diverse groepen in onze samenleving voor wie het niet primair gaat om het vergroten van welzijn maar voor wie het een noodzaak is dat zij zich staande kunnen houden in een omgeving die hen uitsluit en dat we ruimte maken voor een ieder om opgenomen te worden in de mindfulness community van warmte en compassie.”

Sherida Pengel, secretaris

E-mail Sherida Pengel

 

 

Frodo de Valk

 

Niets geeft meer energie dan werken voor en met bevlogen professionals en van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Daarvoor is naast kennis en kunde, de balans tussen lichaam en geest essentieel. Mindfulness is hierin een basisvaardigheid en heeft een arbeidsmarkt/maatschappelijke relevantie. Mindfulness verdient dan ook een prominente plek in onze samenleving. Hiervoor zet ik me graag in richting zorgverzekeraars en werkgevers en ben ik tevens van toegevoegde waarde voor de vereniging op thema’s als herregistratie, accreditatie van de opleidingen.

Frodo de Valk, algemeen bestuurslid

E-mail Frodo de Valk