Wetenschapscommissie VMBN

Doelstelling en ambities

De doelstelling (missie) van de wetenschapscommissie is om een stevige brug te slaan tussen de praktijk van mindfulness-based interventies (MBI’s) en mindfulness-based programma’s (MBP’s) en het wetenschappelijk onderzoek dat hierop betrekking heeft. 

De commissie doet dit door:

  1. wetenschappelijk onderzoek naar MBI’s en MBP’s met medewerking van VMBN-leden te faciliteren,
  2. VMBN-leden te informeren over wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent MBI’s en MBP’s.

Leden kunnen een bijdrage leveren aan het verzamelen van wetenschappelijke evidentie van de effectiviteit van MBI’s en MBP’s voor specifieke doelgroepen, door zelf (of de cursisten) mee te (laten) doen aan wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijke onderbouwing draagt bij aan een inhoudelijke dialoog met stakeholders als zorgverzekeraars, overheid en werkgeversorganisaties. 

De commissie organiseert Ontmoetingen om een constructieve bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke professionalisering van VMBN-leden. De commissie houdt voor leden relevante vakliteratuur bij op het gebied van MBI’s en MBP’s. De wetenschappelijke nieuwsfeiten zijn te vinden via de Nieuwsbrief VMBN & Wetenschap. Er is ook een overzicht van al wat ouder maar nog steeds relevant onderzoek.

wetenschapscommissie missie dream-plan-act

Aanvraag deelname van VMBN leden aan jouw onderzoek

Een verzoek om mindfulnesstrainers, of hun cursisten, deel te laten nemen aan onderzoek kan gedaan worden via het aanvraagformulier (zie link verderop). De vragende partij dient een aantal vragen te beantwoorden over het onderzoeksplan. Daarnaast dient de aanvrager  een degelijk onderzoeksprotocol te overleggen, waarin de achtergrond en wetenschappelijke vraagstelling van het onderzoek wordt toegelicht. Wanneer het gaat om onderzoek met mensen dat valt onder de Wet Medisch Onderzoek ( WMO ), dan dient het onderzoek door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC) te zijn goedgekeurd, of is goedkeuring bij een METC aangevraagd. Bij twijfel over de WMO-plichtigheid van een voorstel dient een METC hierover een uitspraak te doen.

Naast het inhoudelijke oordeel dat de commissie geeft zal ieder niet-WMO-plichtig onderzoeksvoorstel (marginaal) ethisch beoordeeld worden, vooral om na te gaan of de belasting voor deelnemers aan het voorgestelde onderzoek in verhouding staat tot de te verwachten opbrengsten. Verder toetst de commissie de onderzoeksvraag op de algemene doelstellingen van de VMBN, in het bijzonder de mate waarin het voorgestelde onderzoek zal bijdragen aan het verstevigen van de wetenschappelijke basis voor MBI’s en MBP’s  en de verdere professionalisering van het MBI-trainerschap.

Het aanvraagformulier voor verspreiding van onderzoek kun je hier downloaden.

Samenstelling van de commissie

De commissie bestaat uit 2 tot 4 leden, elk met een zittingstermijn van 3 jaar. Deze periode kan met een termijn van 3 jaar worden verlengd. Eén van de leden is tevens contactpersoon met het bestuur. Leden zijn altijd lid van de VMBN en kunnen door het bestuur of door de commissieleden zelf worden voorgedragen.

Leden zijn bij voorkeur gepromoveerd op, of actief binnen een onderzoeksgebied dat MBI’s of MBP’s betreft; dit is geen voorwaarde. Een afgevaardigde uit de commissie doet verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar en licht de toekomstplannen toe in de jaarlijkse ALV van de VMBN.

Actuele samenstelling van de wetenschapscommissie