Missie, visie en koers

Visie

In deze tijd waarin mensen op verschillende fronten worden uitgedaagd zijn Mindfulness Based Programs (MBP’s) een waardevolle respons; evenals interventies die gebaseerd zijn op de waarden en principes van deze programma’s.
Mindfulness Based Programma’s (zoals MBSR en MBCT) zijn gebaseerd op het samenkomen van contemplatieve tradities met wetenschappelijke inzichten op het gebied van onder andere psychologie, neurowetenschap, geneeskunde en onderwijs.
Deze programma’s nodigen deelnemers uit tot het aangaan van een evenwichtige relatie met ervaringen van het leven door bewuste vriendelijke aandacht in het nu, door zich minder te identificeren met opkomende lichamelijke gewaarwordingen, emoties en gedachten én door een open niet-oordelende houding naar alle uitdagingen die het leven met zich meebrengt.
Het adequaat kunnen begeleiden van Mindfulness Based Programma’s is een vak: het vak van mindfulnesstrainer. Van trainers van MBP’s wordt gevraagd dat ze zich blijvend verdiepen en ontwikkelen in hun vak: in de breedte, in de diepte en in al zijn diversiteit. Vanzelfsprekend is daarbij dat trainers mindfulness in hun dagelijks leven integreren.

Missie

De VMBN zet zich in om trainers van Mindfulness Based Programma’s te ondersteunen in de ontwikkeling en consolidatie van hun vak. Daarmee ambieert de VMBN de kwaliteit van het trainerschap in MBP’s in Nederland te verbeteren en te bewaken, zodat deze voldoen aan de waarden en de principes zoals vastgesteld door de VMBN. De VMBN beoogt hiermee dat MBP’s in toenemende mate hun plek zullen vinden in de verschillende domeinen van de maatschappij: gezondheidszorg, educatie, arbeid & organisatie en justitie. Dit alles staat in dienst van een meer humane, aandachtige en compassievolle maatschappij (aansluitend bij het Mindful Nation UK Report).

Wat ambieert de VMBN?

Samenwerken

 • De VMBN stimuleert en faciliteert uitwisseling, samenwerking en co-creatie onder haar leden. Ook stimuleert VMBN netwerken op dit terrein.
 • De VMBN werkt samen met diverse nationale en internationale mindfulness-netwerken zoals eamba.

Kennis en kunde

 • De VMBN is een platform voor uitwisseling van kennis en kunde op het gebied van Mindfulness Based Programma’s (zoals MBSR en MBCT) en de ontwikkeling hiervan.
 • De VMBN zet zich in voor een heldere visie rondom het vak MBP-trainerschap in de verschillende domeinen van de maatschappij.
 • De VMBN bevordert en biedt transparantie in de scholingsachtergrond en ervaring van de bij de VMBN aangesloten MBP-trainers. Dit doet zij in open dialoog met de verschillende mindfulnessopleidingen in Nederland.
 • De VMBN vraagt haar leden op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het vakgebied van Mindfulness Based Programs. De VMBN zal haar leden zo compleet mogelijk trachten te informeren ten aanzien van de mogelijkheden hiertoe.
 • De VMBN faciliteert waar mogelijk wetenschappelijk onderzoek.

Vertegenwoordigen en positioneren 

 • De VMBN vertegenwoordigt haar leden en behartigt hun belangen, bijvoorbeeld in dialoog met externe belanghebbenden als zorgverzekeraars, werkgeversorganisaties, opleidingsinstituten en beleidsmakers.
 • De VMBN stimuleert haar leden actief deel te nemen aan de dialoog over het discours, de betekenis en waarde van MBP’s in de huidige maatschappij.
 • De VMBN geeft haar leden inzicht in (markt)ontwikkelingen met betrekking tot MBP’s en de mindfulness community en ondersteunt haar leden in het vinden van een weg in het in beweging blijvende landschap van Mindfulness Based Programs.
 • De VMBN geeft meer bekendheid aan Mindfulness Based Programs in de samenleving en draagt daar waar mogelijk bij aan de toegankelijkheid van deze programma’s in alle gelederen van de maatschappij.

Ten slotte

De leden en het bestuur van de VMBN werken en handelen vanuit de basiswaarden van mindfulness. Binnen onze vereniging en naar buiten toe herinneren we elkaar daar steeds opnieuw aan.

Wil je weten welke kant de VMBN de komende jaren op gaat? Lees dan onze Koers!