Vacatures

vacatures VMBN

De Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN) is met circa duizend leden de grootste beroepsvereniging in Nederland (en Europa) van trainers van Mindfulness-Based Programs (MBP’s). De vereniging ambieert de kwaliteit van MBP’s te bevorderen en te bewaken, de ontwikkeling van trainers te ondersteunen en het toepassen van MBP’s in diverse domeinen van de maatschappij te bevorderen, zoals in gezondheidszorg, onderwijs, arbeid & organisatie en justitie. Dit alles ten dienste van een meer humane, aandachtige en compassievolle maatschappij.

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Algemene informatie profiel bestuurslid VMBN

In het kort

VMBN is steeds meer een actieve vereniging van mensen met hart voor mindfulness, midden in de maatschappij. Een bloeiende, actieve en onafhankelijke beroepsvereniging voor trainers die zijn opgeleid in het geven van Mindfulness-based Programs (MBP’s). Nu het onafhankelijke Mindfulness Register staat als een onafhankelijk register komt de VMBN in een nieuwe fase. Om een aantrekkelijke vereniging te blijven voor haar leden zal zichtbaarheid naar de leden en de maatschappij steeds belangrijker worden. Dit vraagt om actieve, uitvoerende bestuursleden met passende kwaliteiten. Alle functies, behalve de penningmeester, zijn vacant.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden. Er vindt maandelijks overleg plaats, voornamelijk online en 1 keer per kwartaal op locatie. Afhankelijk van de rol van het bestuurslid ligt de tijdsinvestering tussen de 2 en 10 uren per week. De vacatievergoeding verschilt per bestuurslid en in gekoppeld aan de tijdsinvestering.

Algemeen Profiel Bestuurslid

 • Een bestuurslid bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vereniging;
 • Is betrokken bij de doelstelling en de aard van de vereniging en draagt de visie, missie en doelstellingen uit naar buiten;
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
 • Is in staat om met de andere bestuursleden en bureaumedewerkers (zzp-ers) te werken als een team, is een teamspeler;
 • Kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen;
 • Kan besturen op hoofdlijnen (het wat) daar waar gewenst en weet afstand te bewaren tot het bureau, en kan ook operationele werkzaamheden (het hoe) verrichten indien gewenst;
 • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden;
 • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Algemene taken bestuursleden

 • Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • Betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van beleidsplannen, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
 • Vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
 • Fungeren als contactpersoon tussen bestuur en commissies/werkgroepen/leden en externen;
 • Betrokkenheid bij wervingsprocedures voor bestuursleden, bureaumedewerkers en commissies/werkgroepen;
 • Is in staat 1 of meerdere portefeuilles te beheren.

Bovenstaande punten gelden voor elk bestuurslid. Daarnaast zullen, afhankelijk van de rol en portefeuille specifieke taken en competenties van de bestuursleden beschreven. Deze zijn hieronder beschreven. Het hebben van bestuurlijke ervaring is een pre. Nog belangrijker is de wil om zich te ontwikkelen in de gevraagde bekwaamheden. Statutair dient meer dan de helft van het bestuur uit leden van de vereniging te bestaan.

 

Profiel voorzitter VMBN

De voorzitter is het gezicht van de vereniging en geeft leiding aan de vereniging. Zowel naar buiten toe als binnen in de vereniging. De voorzitter houdt overzicht over wat er gebeurt binnen de vereniging. En is de spin in het web die de kunst beheerst om alle mogelijkheden die in de mensen zitten zo goed mogelijk te benutten.

Functie-specificaties:

Naast de genoemde functie-specificaties voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende functie-specificaties en taken, de voorzitter:

 • Heeft ervaring in het besturen van een democratisch functionerende vereniging en het leiden van discussies op elk functieniveau;
 • Heeft ervaring met (het toezien op) aansturen van een werkorganisatie bij een organisatie of vereniging;
 • Is in staat de visie van de vereniging uit te dragen;
 • Is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen;
 • Betrokkenheid bij het mindfulness werkveld is een pre;
 • Het hebben van een netwerk in de wereld van mindfulness wordt als een toegevoegde waarde gezien.

Specifieke taken:

 • Vertegenwoordigt het bestuur zowel binnen als buiten de VMBN en is daarmee ‘het gezicht’ van de vereniging;
 • Vertegenwoordiging van de vereniging bij externe contacten;
 • Leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene leden vergadering;
 • Vormt een tandem met de secretaris in de aansturing van de vereniging.

Tijdsinvestering en vergoeding:

Is beschikbaar voor gemiddeld 3 uur per week gedurende 45 weken per jaar.

Is je belangstelling gewekt, stuur je reactie dan naar info@vmbn.nl. Heb je nog vragen, neem dan even contact op met Frodo de Valk per mail of bel: +31 6 19884606.

 

Profiel secretaris bestuur VMBN

Een goede secretaris is onmisbaar voor goed bestuur en ‘good governance’ in zijn algemeenheid. De secretaris houdt een algemeen toezicht op de uitvoering van procedurele zaken (zoals het huishoudelijk reglement, statuten en AVG) binnen het bestuur en de vereniging.

De praktische taken van de secretaris van het bestuur, zoals onder andere de voorbereiding van de bestuursvergaderingen, ALV’s en het opstellen van notulen, zijn (deels) gedelegeerd aan het bureau. Dit geldt ook voor de opvolging van de acties die voortkomen uit de vergaderingen. De secretaris adviseert het bestuur op het gebied van governance aangelegenheden, het toezien op de naleving van de reglementen en waakt over geldende wet- en regelgeving.

Binnen onze vereniging wordt de secretaris ook gezien als de vicevoorzitter (tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt) en ondersteunt de secretaris de voorzitter in het uitvoeren van de taken.

Functie-specificaties:

Naast de genoemde functie-specificaties voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken, de secretaris:

 • Is in staat om op uitvoerend niveau de gang van zaken binnen het bestuur en de vereniging af te handelen en te bewaken;
 • Heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid;
 • Voert een overzichtelijke administratie.

Specifieke taken:

 • Overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen en algemene ledenraadsvergaderingen bij afwezigheid van de (vice)voorzitter;
 • Overlegt mét en stuurt de bureaumedewerkers aan. Sluit aan bij het wekelijks bureauoverleg.

Tijdsinvestering en vergoeding:

Is beschikbaar voor gemiddeld 6 uur per week gedurende 45 weken per jaar.

Is je belangstelling gewekt, stuur je reactie dan naar info@vmbn.nl. Heb je nog vragen, neem dan even contact op met Frodo de Valk per mail of bel: +31 6 19884606.

 

Profiel algemeen bestuurslid met portefeuille kwaliteit

Het algemeen bestuurslid met de portefeuille kwaliteit is degene die de verbinding in stand houdt met onze belangrijke (kwaliteits-) stakeholders zoals het Register Mindfulness, EAMBA (o.a. m.b.t. nieuwe MBP’s) en die VMBN-commissies die een directe link hebben met deze stakeholders. Kort gezegd komt het erop neer dat het bestuurslid deskundig is in het waarborgen van kwaliteit en de processen die hiervoor relevant zijn.

Functie-specificaties:

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor het algemeen bestuurslid met portefeuille kwaliteit de volgende aanvullende functie-eisen en taken, het algemeen bestuurslid met portefeuille kwaliteit:

 • Heeft affiniteit met kwaliteitsbewaking en keurmerken;
 • Beschikt over signalerende, analytische, coachende als adviserende vaardigheden;
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Specifieke taken:

 • Bouwen aan vertrouwen in de keurmerken en de kwaliteit van de organisaties.
 • Heeft inhoudelijke kennis van de kwaliteitscriteria die gehanteerd worden om zo te observeren en toetsen of protocollen, standaards nageleefd worden, in gesprek te gaan over kwaliteit, ondersteuning, voorlichting te bieden daar waar nodig;
 • Waken dat bepaalde verenigingsactiviteiten voldoen aan accreditatie eisen SMR;
 • Mondeling en schriftelijk goed formuleert ook in het Engels.

Tijdsinvestering en vergoeding:

Is beschikbaar voor gemiddeld 3 uur per week gedurende 45 weken per jaar.

Is je belangstelling gewekt, stuur je reactie dan naar info@vmbn.nl. Heb je nog vragen, neem dan even contact op met Frodo de Valk per mail of bel: +31 6 19884606.

 

Profiel algemeen bestuurslid met portefeuille communicatie

Het algemeen bestuurslid met de portefeuille communicatie is degene die specifiek belast is met de externe communicatie (inclusief onze leden). Het bestuurslid wordt ondersteund door de bureaumedewerkers, zij zullen een aanzienlijk deel van de communicatie verzorgen. Specifieke aandacht gaat naar de Koers, Ontmoetingen (maandelijkse themabijeenkomsten van en voor onze leden), nieuwsbrieven en andere ledenbijeenkomsten.

Functie-specificaties:

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor het algemeen bestuurslid met portefeuille communicatie de volgende aanvullende functie-eisen en taken, het algemeen bestuurslid met portefeuille communicatie:

 • Heeft kennis en affiniteit op het gebied van PR en communicatie.
 • Kan mondeling en schriftelijk goed formuleren.

Specifieke taken:

 • Het verdelen van werkzaamheden over de bureaumedewerkers en toezien op de uitvoering. Tevens breng je beleidsvoorstellen vanuit de commissie in bij bestuursvergaderingen.
 • Het opstellen van beleid ten aanzien van externe communicatie, op basis van stakeholdermodel met passende communicatiekanalen. Het beleid vertalen naar een communicatieplan.
 • Sluit aan bij het wekelijks bureauoverleg.

Tijdsinvestering en vergoeding:

Is beschikbaar voor gemiddeld 3 uur per week gedurende 45 weken per jaar.

Is je belangstelling gewekt, stuur je reactie dan naar info@vmbn.nl. Heb je nog vragen, neem dan even contact op met Frodo de Valk per mail of bel: +31 6 19884606.

 

Vrijwilligers: de drijvende kracht achter het VMBN

Wij groeien snel en daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan het bestuur of een commissie, werkgroep of taskforce. Wil je je vrijwillig inzetten en deel uitmaken van de drijvende kracht achter het VMBN, lees hier dan alles over op deze pagina!