Vacatures

De VMBN is een groeiende vereniging met ruim 900 leden.  Voor de uitvoering van diverse beleidstaken zijn wij daarom op zoek naar een beleidsmedewerker.  Daarnaast is er door het vertrek van een van de bestuursleden een vacature in het bestuur vrijgekomen. Onderstaand de profielschetsen van de functie van beleidsmedewerker en VMBN bestuurslid.

Heb je belangstelling voor een van deze functies, dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Stuur je bericht met cv voor 1 augustus 2018 naar pz@vmbn.nl. Uiteraard zullen reacties uiterst vertrouwelijk worden behandeld.

Profielschets beleidsmedewerker VMBN

Algemeen

De VMBN is een groeiende vereniging. Het bestuur heeft zich tot nu toe -naast het ontwikkelen van beleid- bezig gehouden met  de operationele uitvoering van een groot deel van dit beleid. De ontwikkelingen maken dat het noodzakelijk wordt dat een deel van de operationele taken uit handen wordt gegeven, zodat het bestuur zich meer kan richten op haar bestuurlijke taken. Daarom is aan de ALV van de VMBN voorgelegd om een beleidsmedewerker aan te trekken, die de operationele taken van het bestuur kan overnemen en beleidsvorming kan voorbereiden. De ALV heeft daarmee ingestemd. We zoeken een collega, die vergaderstukken kan voorbereiden en bestuursbesluiten uitvoeren en die op basis van verzamelde relevante gegevens met betrekking tot een onderwerp het bestuur kan adviseren. Het VMBN jaarplan vormt het kader van de werkzaamheden.

Om (de suggestie van) belangenverstrengeling te voorkomen zoeken wij iemand die geen belangen heeft binnen een opleidingsorganisatie, die zich richt op het opleiden tot trainer van Mindfulness-based Programs.

De beleidsmedewerker legt verantwoording af aan het bestuur, waarbij de voorzitter aanspreekpunt is.

Taken

 1. Voorbereiden en uitwerken van de werkzaamheden van de werkgroep MbP trainerschap
 2. Meerjarenplan herregistratie VMBN leden ontwikkelen en operationaliseren
 3. Ondersteuning bij accrediteren opleidingen
 4. Ondersteuning samenwerking met andere zuster organisaties en andere initiatieven, die relevant zijn voor de leden van de VMBN
 5. Ondersteuning netwerken/werkgroepen in de verschillende domeinen (zorg, educatie, justitie en arbeid)

Competenties

 • Opleidingsniveau HBO +
 • Kennis van mindfulness en het vak van mindfulness trainer
 • Accuraat
 • Analytisch
 • Organiseren
 • Anticiperen
 • Overzicht bewaren
 • Kennis van ICT ter ondersteuning van de uit te voeren taken is een pré
 • Goede verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Tijdsbeslag
De functie is op declaratiebasis, waarbij uitgegaan wordt van een maximum van 720 uur op jaarbasis.

Vergoeding
De beleidsmedewerker van de VMBN werkt als ZZP-er (heeft meerdere opdrachtgevers) tegen een vergoeding van € 50,- per uur (exclusief BTW) en een vergoeding voor gemaakte kosten.


Profielschets lid VMBN bestuur

Algemeen

De VMBN bestaat dit jaar 10 jaar en de groei van het aantal leden stijgt gestaag. Wereldwijd is er veel beweging en ontwikkeling in het mindfulness veld zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. Dit vraagt van de VMBN om reflectie en evaluatie om verder te kunnen ontwikkelen in dienst van haar leden.

Enkele vragen die bijvoorbeeld verkend dienen te worden zijn:

 1. Hoe kan het bestuur ook in de toekomst voldoende toegerust blijven om adequaat in te spelen op nieuwe en snelle ontwikkelingen in het veld van mindfulness ook internationaal gezien ?
 2. Hoe kan de VMBN haar leden ondersteunen binnen het vakgebied van mindfulness-based programs om aan te sluiten bij ontwikkelingen in verschillende domeinen van de maatschappij, als onderwijs, justitie, gezondheidszorg en arbeid ?
 3. Hoe wil de VMBN zich in de (nabije) toekomst verhouden tot nationale en internationale zusterorganisaties ?
 4. Hoe kan de backoffice van de VMBN meegroeien met de vraag van het groeiend aantal leden?
 5. Hoe kan de VMBN de samenwerking verstevigen met stakeholders als opleidingsinstituten, toonaangevende ‘leraren’, werkgeversorganisaties, ministeries en zorgverzekeraars ?
 6. Hoe kan er een PR beleid worden ontwikkeld, zodat de VMBN – haar visie en haar missie- en haar leden meer zichtbaar worden in de wereld ?
 7. Hoe kan de VMBN invulling en uitvoering geven aan kwaliteitsbewaking van het vak van trainer Mindfulness-based Programs

Bestuur

Het bestuur van de VMBN is op weg van een operationeel functionerend bestuur naar een meer beleidsvormend bestuur. We zoeken een collega, die de snelle groei van de VMBN inhoudelijk en organisatorisch kan ondersteunen en die in staat is een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de taken van het VMBN bestuur. Een collega, die goed bekend is met de wereld van mindfulness en de visie- en missie van de VMBN kan onderschrijven. Iemand met kennis van en affiniteit met kwaliteitsbewaking.

We zoeken een teamspeler, die goed kan luisteren, na kan denken over het vak van trainer van Mindfulness based Programs (MbP) en besluiten kan nemen. Het hebben van bestuurservaring is een pre.

Om (de suggestie van) belangenverstrengeling te voorkomen zoeken wij iemand die geen belangen heeft binnen een opleidingsorganisatie, die zich richt op het opleiden tot trainer van Mindfulness-based Programs.

Taken

 1. Een inhoudelijke bijdrage leveren aan de taken van het bestuur van de VMBN voortkomend uit de ontwikkelingen zoals hierboven geschetst.
 2. Ideeën ontwikkelen en uitzetten om de kwaliteit van het vak van trainer van MbP’s te behouden en te vergroten
 3. Contactpersoon zijn tussen bestuur en scholingscommissie
 4. In voorkomende gevallen namens bestuur VMBN gesprekken voeren, vaak samen met de voorzitter, met externe stakeholders en belangstellenden in samenwerking met de VMBN.
 5. Aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Competenties

 • Opleidingsniveau HBO +
 • Samenwerken
 • Slagvaardig zijn
 • Communicatieve vaardigheden
 • Integer
 • Kennis en/of affiniteit met processen om kwaliteit te borgen.

Tijdsbeslag
De voorbereiding en uitvoering van deze taken vragen per week gemiddeld 4,5 uur.

Vergoeding
Voor deze functie is een vergoeding van € 39,50 per uur beschikbaar met een maximum van 202,5 uur op jaarbasis. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Zie ook het VMBN beleidsplan 2018 – 2019