Privacyverklaring

VMBN, gevestigd aan Weezenhof 6758 6536 BK Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

VMBN, Parkzoom 13, 6525 PC Nijmegen +31 850609111

Ted van Rijt is de Functionaris Gegevensbescherming van VMBN.
Hij is te bereiken via info@vmbn.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VMBN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Opleidingsgegevens
 • Praktijkadressen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een lidmaatschapsaanvraag in te dienen via deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer (bij betaling contributie of inschrijfkosten)

Waar wij uw persoonsgegevens voor nodig hebben

Voor het beoordelen van een lidmaatschapsaanvraag of het beantwoorden van een vraag via ons contactformulier vragen wij u om persoonsgegevens in te vullen. Wanneer u (bepaalde) persoonsgegevens niet wenst te verstrekken is behandeling van uw lidmaatschapsaanvraag of beantwoording van uw vraag niet mogelijk. Bij het doen van betalingen dient u op te geven wat uw bank is. Indien u hierin geen keuze wilt maken kan uw betaling niet online gedaan worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vmbn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VMBN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw lidmaatschapsaanvraag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het beantwoorden van uw vraag
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en belangrijke informatie uit het mindfulnessveld
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden uw gegevens te beheren

Geautomatiseerde besluitvorming

VMBN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VMBN) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VMBN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bij lidmaatschap: persoonsgegevens worden ten behoeve van de ledenadministratie bewaard tot een jaar na de einddatum van het lidmaatschap.
 • Persoonsgegevens die verstrekt zijn via een lidmaatschapsaanvraag die niet tot lidmaatschap leidt, worden twee jaar na de aanvraag verwijderd. De reden hiervoor is dat de lidmaatschapsaanvraag nog gedurende twee jaar geheractiveerd kan worden zonder de inschrijfkosten nogmaals te moeten betalen.
 • Persoonsgegevens die gebruikt worden voor het versturen van de VMBN nieuwsbrief worden bij einde lidmaatschap direct verwijderd uit de mailinglijst.
 • Persoonsgegevens die verstrekt zijn via het contactformulier alsook de inhoud van het bericht worden tot maximaal een jaar na het versturen van het bericht bewaard ten behoeve van het voeren van correspondentie.

Delen van persoonsgegevens met derden

VMBN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VMBN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VMBN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VMBN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VMBN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vmbn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VMBN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VMBN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vmbn.nl

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor de gegevens die u invult op een contactformulier versleuteld worden verzonden.

VMBN, juni 2018