Privacyverklaring

De VMBN hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij wijzen je erop dat we op de hoogte zijn van de rechten omtrent je persoonsgegevens en respecteren deze. In deze privacyverklaring trachten wij dan ook zo helder en transparant mogelijk te verklaren hoe wij met je gegevens omgaan.

VMBN, gevestigd aan Kievit 12, 3941 NL Doorn , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

VMBN, Kievit 12, 3941 NL Doorn +31 850609111

Rob Moeke is de Functionaris Gegevensbescherming van VMBN.
Hij is te bereiken via info@vmbn.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VMBN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VMBN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je deze aan ons verstrekt.

Hieronder vindt  je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website URL
 • IP-adres
 • Opleidingsgegevens
 • Praktijkadressen
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een lidmaatschapsaanvraag in te dienen via deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer (bij betaling contributie of inschrijfkosten)
 • Deelname aan evenementen en workshops georganiseerd door de VMBN

Waar wij je persoonsgegevens voor nodig hebben

Voor het beoordelen van een lidmaatschapsaanvraag of het beantwoorden van een vraag via ons contactformulier vragen wij je om persoonsgegevens in te vullen. Wanneer je (bepaalde) persoonsgegevens niet wenst te verstrekken is behandeling van je lidmaatschapsaanvraag of beantwoording van je vraag niet mogelijk. Bij het doen van betalingen dien je op te geven wat je bank is. Indien je hierin geen keuze wilt maken kan je betaling niet online gedaan worden.

Voor deelname aan door de VMBN georganiseerde evenementen en workshops dien je je persoonsgegevens en lidmaatschapsnummer te verstrekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vmbn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VMBN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je lidmaatschapsaanvraag
 • Het afhandelen van je betaling
 • Het beantwoorden van je vraag
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en belangrijke informatie uit het mindfulnessveld
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden je gegevens zelf te beheren

Geautomatiseerde besluitvorming

VMBN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VMBN) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VMBN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bij lidmaatschap: persoonsgegevens worden ten behoeve van de ledenadministratie bewaard tot 2 jaar na de einddatum van het lidmaatschap.
 • Persoonsgegevens die verstrekt zijn via een lidmaatschapsaanvraag die niet tot lidmaatschap leidt, worden twee jaar na de aanvraag verwijderd. De reden hiervoor is dat de lidmaatschapsaanvraag nog gedurende twee jaar weer geactiveerd kan worden zonder de inschrijfkosten nogmaals te moeten betalen.
 • Persoonsgegevens die gebruikt worden voor het versturen van de VMBN nieuwsbrief worden bij einde lidmaatschap direct verwijderd uit de mailinglijst.
 • Persoonsgegevens die gebruikt worden voor het versturen van een VMBN nieuwsbrief worden verwijderd indien je je voor de betreffende nieuwsbrief afmeldt.
 • Persoonsgegevens die verstrekt zijn via het contactformulier alsook de inhoud van het bericht worden tot maximaal een jaar na het versturen van het bericht bewaard ten behoeve van het voeren van correspondentie.

Delen van persoonsgegevens met derden

VMBN verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. VMBN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VMBN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VMBN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen verbeteren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Wat zijn cookies? (veiliginternetten.nl)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door VMBN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@vmbn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

VMBN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VMBN neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vmbn.nl

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor de gegevens die je invult op een contactformulier versleuteld worden verzonden.

VMBN, juni 2021