Missie Wetenschapscommissie VMBN

Achtergrond

De Wetenschapscommissie VMBN werd in januari 2017 ingesteld door het VMBN bestuur, in eerste instantie om binnenkomende verzoeken om deelname aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten inhoudelijk beter te kunnen beoordelen op wenselijkheid, kwaliteit en haalbaarheid. Vooralsnog gaat het op jaarbasis om enkele verzoeken die bij het bestuur worden ingediend. Het betreft onderzoek dat zich richt op trainers, of (via de trainers) op deelnemers aan mindfulnesstrainingen. Na een positief oordeel van de commissie zal de vraag om deel te nemen aan het betreffende onderzoek aan de leden worden voorgelegd na instemming van het bestuur. 

Doelstelling

De algemene doelstelling van de commissie is om de praktijk van mindfulness-based interventies (MbI’s) en/of Mindfulness-based Programs (MbP’s) en het wetenschappelijk onderzoek dat hier betrekking op heeft dichter bij elkaar te brengen, door

1. wetenschappelijk onderzoek naar MbI’s en MbP’s met medewerking van VMBN-leden te

    faciliteren

2. VMBN-leden te informeren over wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent MbI’s en MbP’s 

Procedure

Er wordt bij indiening van het voorstel gebruik gemaakt van een standaard aanvraagformulier, waarop de vragende partij een aantal vragen beantwoordt over het onderzoeksplan. Daarnaast dient door de aanvrager een degelijk onderzoeksprotocol te worden overlegd, waarin de achtergrond en wetenschappelijke vraagstelling van het onderzoek wordt toegelicht. Wanneer het onderzoek met mensen betreft dat valt onder de

Wet Medisch Onderzoek ( WMO ), dan dient het onderzoek door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie ( METC ) te zijn goedgekeurd, of dient goedkeuring bij een METC te zijn aangevraagd. Bij twijfel over de WMO-plichtigheid van een voorstel dient een METC hierover een uitspraak te doen.

Naast het inhoudelijke oordeel dat de commissie geeft zal ieder niet-WMO plichtig onderzoeksvoorstel (marginaal) ethisch beoordeeld worden, vooral om na te gaan of de belasting voor deelnemers aan het voorgestelde onderzoek in verhouding staat tot de te verwachten opbrengsten. Verder zal de commissie de onderzoeksvraag toetsen op de algemene doelstellingen van de VMBN, in het bijzonder de mate waarin het voorgestelde onderzoek zal bijdragen aan het verstevigen van de wetenschappelijke basis voor MBI’s en MbP’s  en de verdere professionalisering van het MBI-trainerschap.****

Aanvraag verspreiding onderzoek onder leden:

U kunt het aanvraagformulier voor verspreiding onderzoek hier downloaden.


Lidmaatschap van de commissie

De commissie bestaat uit 2-4 leden, die voor een periode van 3 jaar lid kunnen zijn. Deze periode kan opnieuw met een termijn van 3 jaar worden verlengd. Eén van de leden is tevens contactpersoon met het bestuur. Leden zijn altijd lid van de VMBN en kunnen zowel door het bestuur als de commissieleden zelf worden voorgedragen.

Leden zijn bij voorkeur gepromoveerd op, of actief binnen een onderzoeksgebied betreft dat MbI’s of MbP’s betreft; echter is dat geen voorwaarde. Op de jaarlijkse ALV van de VMBN zal een afgevaardigde uit de commissie verslag doen van de activiteiten in het afgelopen jaren en de toekomstplannen.

Toekomstige ambities

De commissie wil op termijn ook graag een constructieve bijdrage leveren aan de wetenschappelijke professionalisering van de VMBN, en een stevige brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Zo houdt de commissie de vakliteratuur bij van de MbI / MbP

vakliteratuur op relevante nieuwsfeiten die met de leden van de vereniging worden gedeeld via de Nieuwbrief VMBN & Wetenschap en op de wetenschapspagina van de website. 

Ook zou een bijdrage geleverd kunnen worden aan het compileren van wetenschappelijke evidentie betreft de effectiviteit van MBI’s en MbP’s  voor specifieke doelgroepen (meta-analyse). Dit draagt ook bij aan een inhoudelijke dialoog met externe stakeholders als zorgverzekeraars, overheid en werkgeversorganisaties.