Wetenschapscommissie VMBN

Doelstelling en ambities

De doelstelling (missie) van de wetenschapscommissie is om een stevige brug te slaan tussen de praktijk van mindfulness-based interventies (MBI’s) en mindfulness-based programma’s (MBP’s) en het wetenschappelijk onderzoek dat hierop betrekking De commissie doet dit door

  1. wetenschappelijk onderzoek naar MBI’s en MBP’s met medewerking van VMBN-leden te faciliteren,
  2. VMBN-leden te informeren over wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent MBI’s en MBP’s.

De commissie wil ook een constructieve bijdrage leveren aan de wetenschappelijke professionalisering van de VMBN-leden. Zo houdt de commissie de vakliteratuur bij op het gebied van MBI en MBP.

Relevante wetenschappelijke nieuwsfeiten zijn te vinden via de Nieuwsbrief VMBN & Wetenschap. Er is ook een overzicht van al wat ouder maar nog steeds relevant onderzoek.

Ook kan een bijdrage geleverd worden aan het compileren van wetenschappelijke evidentie van de effectiviteit van MBI’s en MBP’s voor specifieke doelgroepen (meta-analyse). Dit draagt ook bij aan een inhoudelijke dialoog met externe stakeholders als zorgverzekeraars, overheid en werkgeversorganisaties.

wetenschapscommissie missie dream-plan-act

Achtergrond

De Wetenschapscommissie VMBN werd in januari 2017 ingesteld door het VMBN-bestuur. In eerste instantie om binnenkomende verzoeken om deelname aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten inhoudelijk beter te kunnen beoordelen op wenselijkheid, kwaliteit en haalbaarheid. Vooralsnog gaat het om enkele verzoeken per jaar. Het betreft onderzoek dat zich richt op trainers of (via de trainers) op deelnemers aan mindfulnesstrainingen. Na een positief oordeel van de commissie en instemming van het bestuur wordt de vraag om deel te nemen aan het betreffende onderzoek aan de leden voorgelegd.

Verzoek onderzoek onder leden

Indiening van een voorstel gebeurt via een aanvraagformulier, waarin de vragende partij een aantal vragen beantwoordt over het onderzoeksplan. Daarnaast dient de aanvrager een degelijk onderzoeksprotocol te overleggen, waarin de achtergrond en wetenschappelijke vraagstelling van het onderzoek wordt toegelicht. Wanneer het gaat om onderzoek met mensen dat valt onder de Wet Medisch Onderzoek ( WMO ), dan dient het onderzoek door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC) te zijn goedgekeurd, of is goedkeuring bij een METC aangevraagd. Bij twijfel over de WMO-plichtigheid van een voorstel dient een METC hierover een uitspraak te doen.

Naast het inhoudelijke oordeel dat de commissie geeft zal ieder niet-WMO-plichtig onderzoeksvoorstel (marginaal) ethisch beoordeeld worden, vooral om na te gaan of de belasting voor deelnemers aan het voorgestelde onderzoek in verhouding staat tot de te verwachten opbrengsten. Verder toetst de commissie de onderzoeksvraag op de algemene doelstellingen van de VMBN, in het bijzonder de mate waarin het voorgestelde onderzoek zal bijdragen aan het verstevigen van de wetenschappelijke basis voor MBI’s en MBP’s  en de verdere professionalisering van het MBI-trainerschap.

U kunt het aanvraagformulier voor verspreiding onderzoek hier downloaden.

Samenstelling van de commissie

De commissie bestaat uit 2 tot 4 leden, elk met een zittingstermijn van 3 jaar. Deze periode kan met een termijn van 3 jaar worden verlengd. Eén van de leden is tevens contactpersoon met het bestuur. Leden zijn altijd lid van de VMBN en kunnen door het bestuur of door de commissieleden zelf worden voorgedragen.

Leden zijn bij voorkeur gepromoveerd op, of actief binnen een onderzoeksgebied dat MBI’s of MBP’s betreft; dat is geen voorwaarde. Een afgevaardigde uit de commissie doet verslag van de activiteiten in het afgelopen jaren en licht de toekomstplannen toe in de jaarlijkse ALV van de VMBN.

Actuele samenstelling van de wetenschapscommissie